Privacy statement

Dit privacy statement beschrijft het beleid voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Verder geeft dit privacy statement antwoord op de vraag wat uw rechten zijn.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. Unilogic verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Nieuwsbrieven

Unilogic verwerkt, indien u hier toestemming voor heeft gegeven, uw e-mailadres om u nieuwsbrieven te kunnen sturen met daarin onder andere relevante ontwikkelingen. U kunt de door u gegeven toestemming altijd gemakkelijk en snel intrekken door op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Dienstverlening

Om u onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening kan het zijn dat Unilogic ook andere persoonsgegevens verwerkt. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening nodig is, zal Unilogic uw gegevens aan derden verstrekken.

Social Media

Unilogic maakt gebruik van verschillende social media, zoals LinkedIn en Twitter. Wanneer u functies op onze pagina binnen deze social media gebruikt, is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

Werknemers

Unilogic verwerkt zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op wettelijke grondslagen en, in voorkomend geval, op grond van uitdrukkelijke toestemming gegeven door de werknemer.

Sollicitanten

Unilogic verwerkt algemene persoonsgegevens van sollicitanten, zoals naam, adres en e-mailadres, telefoonnummer, etc. via e-mail, per post of telefonisch. Daarnaast verwerkt Unilogic zaken als opleiding en opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis. Het betreft enkel gegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure relevant zijn. Uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure zullen de persoonsgegevens worden verwijderd. Wil Unilogic de persoonsgegevens langer verwerken, dan zal om uw toestemming worden gevraagd.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt Unilogic uw persoonsgegevens niet met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met Unilogic heeft gesloten, deelt Unilogic uw persoonsgegevens wel met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken.

In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van Unilogic en in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyverklaring van Unilogic, persoonsgegevens voor Unilogic. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen.

Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal Unilogic uw persoonsgegevens met derden delen. Unilogic maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Dataopslag

Uw persoonlijke gegevens worden door Unilogic opgeslagen op eigen servers en op servers van de cloud gebaseerde databasebeheerdiensten die Unilogic gebruikt. Deze zijn gevestigd in Nederland.

Bewaartermijn

Unilogic bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal Unilogic uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen hanteert Unilogic technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Unilogic updatet en test haar IT-security systemen op permanente basis.

Unilogic beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers die deze informatie nodig hebben om u te voorzien van de juiste informatie. Daarnaast traint Unilogic haar medewerkers over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van privacy en veiligheid van uw informatie. Unilogic verbindt passende disciplinaire maatregelen om de privacy verantwoordelijkheid van haar medewerkers te handhaven. Unilogic borgt deze processen o.a. door deze te certificeren. Unilogic heeft de volgende certificeringen die informatiebeveiliging borgen: ISO 9001 en ISO 27001.

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover Unilogic. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming benoemd. Al deze rechten kunt u jegens Unilogic uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u inplannen.

U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Unilogic altijd bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken, tenzij Unilogic dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. Unilogic behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Versie 1.0 mei 2018

Visual & Webdesign