Algemene voorwaarden

Hier leest u de algemene voorwaarden die wij bij Unilogic hanteren. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers. 

Artikel 1. Begrippen

Apparatuur: hieronder wordt onder andere verstaan: computers, mobiele devices, randapparatuur en actieve netwerkcomponenten.

 1. Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat daar na parafering door partijen onderdeel van uitmaakt.
 2. Computers: hieronder wordt onder andere verstaan: desktops en laptops.
 3. Feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, lustrum Bevrijdingsdag, 2e Pinksterdag, Kerstmis.
 4. Mobiele devices: hieronder wordt onder andere verstaan: tablets en smartphones.
 5. Netwerkcomponenten: netwerkcomponenten bestaan uit actieve en passieve netwerkcomponenten. Onder actieve netwerkcomponenten wordt onder andere verstaan: switches, routers en modems. Onder passieve netwerkcomponenten wordt onder andere verstaan: horizontale bekabeling, patchpanelen en patchbekabeling.
 6. Opdracht: door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, anders dan op grond van arbeidsovereenkomst.
 7. Opdrachtgever: de Partij ten behoeve waarvan de Overeenkomst wordt gesloten.
 8. Opdrachtnemer: de Wederpartij bij de Overeenkomst die zich heeft verplicht tot het uitvoeren van de Opdracht.
 9. Overeenkomst: de afspraken tussen Opdrachtgever en Wederpartij waarvan de Algemene Bepalingen Unilogic onderdeel uitmaken.
 10. Personeel: de door Partijen bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen.
 11. Randapparatuur: hieronder wordt onder andere verstaan: printers, beeldschermen en touchscreens.
 12. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de officieel erkende feestdagen.
 13. Werkuren: de uren op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur.

 Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Bepalingen van Unilogic zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, bestellingen, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die betrekking hebben op de in de Overeenkomst gespecificeerde en daarmee samenhangende prestatie.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen, onder welke benaming ook, van de wederpartij van Unilogic wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Mondelinge mededelingen, toezeggingen, afspraken zijn slechts geldig voor zover deze zijn bevestigd door ter zake bevoegde vertegenwoordigers van Partijen. Wijzigingen op de Overeenkomst of op de Algemene Bepalingen van Unilogic zijn geldig voor zover overeengekomen en door beide Partijen getekend.
 4. Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van de Algemene Bepalingen van Unilogic nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst of van de Algemene Bepalingen van Unilogic zoveel mogelijk onverkort van kracht. Partijen voeren over de nietige en vernietigde bepalingen overleg teneinde zo mogelijk een vervangende regeling te treffen. Doel en strekking van de Overeenkomst of de Algemene Bepalingen van Unilogic worden daarbij niet aangetast.
 5. Wanneer zich bij de uitvoering van de Overeenkomst omstandigheden voordoen waarin de Overeenkomst niet voorziet, trachten Partijen in gezamenlijk overleg een oplossing te vinden welke past in de geest van de Overeenkomst en naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van Partijen zoveel mogelijk recht doet.
 6. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene Bepalingen van Unilogic en het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst boven het bepaalde in de Algemene Bepalingen van Unilogic.

Artikel 3. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de aard en de omvang van de door de Opdrachtnemer op grond van de in de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden, in redelijkheid te wijzigen, echter niet dan na voorafgaand overleg.
 2. Opdrachtnemer zal, binnen een in nader overleg overeen te komen termijn, na ontvangst van een dergelijk verzoek in een wijzigingsvoorstel schriftelijk specificeren welke consequenties de wijziging heeft. Opdrachtgever is gerechtigd, tot 14 dagen na ontvangst van de specificatie, het verzoek tot wijziging alsnog in te trekken of te wijzigen.
 3. Wijzigingen worden opgenomen in een aparte Bijlage nadat deze door beide partijen zijn geparafeerd en gaan deel uitmaken van de Overeenkomst.

Artikel 4. Plaats van het verrichten van werkzaamheden

 1. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk remote verricht. Werkzaamheden die niet remote uitgevoerd kunnen worden, worden in overleg met en na goedkeuring van Opdrachtgever op locatie verricht.
 2. Indien de werkzaamheden bij Opdrachtgever wordt verricht draagt deze zorg voor de inrichting van werkplekken voor door Opdrachtnemer in te zetten Personeel. Opdrachtgever is gerechtigd de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht te wijzigen, mits hiervan binnen redelijke termijn voor de aanvang van die werkzaamheden kennis wordt gegeven aan Opdrachtnemer. Indien de wijziging van deze plaats voor Opdrachtnemer leidt tot aantoonbaar hogere kosten en/of vertraging, is Opdrachtnemer gerechtigd vergoeding van deze kosten c.q. wijziging van de planning te verlangen.
 3. Partijen verplichten zich het Personeel van de andere Partij toegang te verlenen tot de plaats, waar de werkzaamheden voortvloeiend uit de Overeenkomst dienen te worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten.

Artikel 5. Levering

 1. Indien een levertijd is overeengekomen, betreft dat geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Indien niet tijdig geleverd wordt, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. Levering geschiedt op de wijze als door Opdrachtnemer aangegeven. Franco leveringen geschieden alleen indien en voor zover dit door Opdrachtnemer en Opdrachtgever is overeengekomen.
 3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaats vinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.

 Artikel 6. Materialen

 1. Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
 2. Goederen, die Opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen, kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
 3. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Opdrachtnemer doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

 Artikel 7. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan hem verstrekte opdracht.
 2. Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 4. Indien en voor zover de Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een internetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
 5. Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8. Onderaanneming, inhuur derden

 1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, zal hij daartoe slechts bevoegd zijn na daartoe vooraf verkregen toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Aan het verlenen van de goedkeuring is Opdrachtgever gerechtigd voorwaarden te verbinden.
 2. In het geval Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1 gebruik maakt van derden dan wel tijdelijk inhuur is Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk voor de in onderaanneming dan wel door tijdelijke inhuur te verrichten werkzaamheden en voor de derden zelf en zal als enige zorg dragen voor facturering hiervan.
 3. Opdrachtgever machtigt de Opdrachtnemer dat Opdrachtnemer namens Opdrachtgever handelend kan optreden richting de leveranciers van de ICT infrastructuur van Opdrachtgever inzake die ICT infrastructuur voor zover dit nodig is voor de uitoefening van de dienstverlening en voor de duur van de Overeenkomst. Hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever tenzij expliciet anders tussen partijen overeen is gekomen.

Artikel 9. Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere diensten die buiten de inhoud van de Overeenkomst vallen, worden door Opdrachtnemer uitsluitend verricht na daartoe van Opdrachtgever vooraf een schriftelijke opdracht te hebben ontvangen welke opdracht gebaseerd zal zijn op een door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte.
 2. Meerwerk wordt door Opdrachtnemer apart gefactureerd. De aard en omvang van het verrichtte meerwerk wordt in de facturen vermeld en gespecificeerd.
 3. Een opdracht kan door Opdrachtnemer alleen dan worden geaccepteerd indien deze opdracht gedaan is door de daartoe bevoegde contactpersoon van Opdrachtgever.
 4. Verplichtingen ingevolge wijzigingen en meerwerk op de Overeenkomst kunnen geen langere looptijd hebben dan de einddatum van de Overeenkomst.
 5. Alle bepalingen in de Overeenkomst zijn ook van toepassing op meerwerk tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 Artikel 10. Tarieven en indexering

 1. Tariefwijzigingen vinden uitsluitend jaarlijks per 1 januari plaats. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever uiterlijk drie maanden voordat de tariefswijziging ingaat.
 2. Jaarlijks kunnen de tarieven worden verhoogd met het CBS-loonindexcijfer voor Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur, M-N Zakelijke dienstverlening; indexcijfers (2010=100). Opdrachtnemer zal de indexatie automatisch verwerken op de factuur. Indexering kan jaarlijks per 1 januari plaatsvinden. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever uiterlijk drie maanden voordat de indexering ingaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijsaanpassingen veroorzaakt door valutakoerswijzigingen en wijzigingen in grondstofprijzen door te berekenen aan Opdrachtgever.
 5. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en gelden exclusief B.T.W.

Artikel 11. Facturering

 1. Facturering verloopt volgens het in de Overeenkomst opgenomen betalingsschema. Opdrachtgever kan uitsluitend afwijken van het betalingsschema indien Opdrachtnemer door aantoonbare tekortkomingen de overeengekomen producten en/of diensten niet heeft kunnen leveren.
 2. Opdrachtnemer zal in geval van nacalculatie de uit hoofde van de Overeenkomst te vergoeden bedragen maandelijks factureren. De facturen zullen vergezeld zijn van een door Opdrachtgever geaccordeerde specificatie, met indien van toepassing een opgave van het aantal werkuren welke in de betreffende maand werd besteed.
 3. Indien Opdrachtgever de betreffende factuur zonder geldige reden niet na het verstrijken van de betalingstermijn heeft voldaan, is hij van rechtswege een rentevergoeding verschuldigd over het aan de Opdrachtnemer toekomende bedrag, berekend op jaarbasis, gelijk aan de wettelijke rente.
 4. Opdrachtgever kan de door Opdrachtnemer verzonden factuur door een door Opdrachtgever aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan partijen uit. De kosten van het accountantsonderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur significant niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Opdrachtnemer komen.
 5. Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Diensten geeft Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen mits de bezwaren tegen een onjuiste factuur dan wel ondeugdelijke prestatie binnen een redelijke termijn schriftelijk bij Opdrachtnemer zijn gemeld.

Artikel 12. Garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert gedurende de contractperiode dat de door of namens hem te verlenen Diensten zullen voldoen aan de overeengekomen kwalificaties.
 2. De in het voorgaande lid afgegeven garanties vervallen indien door een andere partij dan Opdrachtnemer wijzigingen en/of werkzaamheden op de door Opdrachtnemer onder beheer en onderhoud vallende diensten en/of hardware wordt uitgevoerd.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de desbetreffende Partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Van een geval van overmacht zal, onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan de andere Partij melding worden gedaan.
 2. Overmacht ontstaat indien één der Partijen verhinderd is zijn verplichtingen in de Overeenkomst na te komen als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van Apparatuur of van de Systeemprogrammatuur, wanprestatie van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeit – c.q. liquiditeitsproblemen aan de zijde van de Opdrachtnemer.
 4. De Partij die tekortgeschoten is in de nakoming terwijl die niet aan hem kan worden toegerekend, zal de Wederpartij binnen twee Werkdagen op de hoogte stellen en een inschatting geven van de duur van de situatie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden persoons- en zaakschade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van drie maal de waarde van de Opdracht of bij duuropdrachten éénmaal de waarde van de duuropdracht over een kalenderjaar, met een maximum € 1.250.000,– per gebeurtenis en een maximum van € 2.500.000,– per kalenderjaar. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
 2. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
  1. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel;
  2. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer of diens Personeel.
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de betrokken Partij aansprakelijk is.

 Artikel 15. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer erkent dat het bestaan en inhoud van de relatie met Opdrachtgever, alsmede de informatie welke aan haar bekend wordt in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtnemer, een strikt vertrouwelijk karakter dragen. Opdrachtnemer heeft deze geheimhouding gewaarborgd via een clausule in het arbeidscontract met haar werknemers.
 2. Partijen zullen op geen enkele wijze, direct, noch indirect, noch mondeling noch in geschrift, noch anderszins het bestaan, de inhoud van de relatie met Wederpartij alsmede de informatie welke aan haar bekend wordt, aan derden bekend maken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Wederpartij. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst, en beperkt zich tot een jaar na afloop.
 3. Ten aanzien van alle gegevens, afkomstig van Opdrachtgever, die – in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook – bij Opdrachtnemer berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt Opdrachtnemer zich:
  1. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag;
  2. de gegevens niet te gebruiken voor enig ander dan overeengekomen doel;
  3. de gegevens niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen door Opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakt de kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van Opdrachtgever dan wel, na verkregen toestemming van Opdrachtgever te vernietigen;
  4. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens Opdrachtgever op bewaring en gebruik van gegevens.
 4. Partijen staan er voor in dat hun Personeel op de hoogte is van de verplichting met betrekking tot geheimhouding en deze ook nakomt.
 5. De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden ook voor ingeschakelde derden en/of onderaannemers. Opdrachtnemer moet Geheimhouding contractueel opleggen aan ingeschakelde derden en / of onderaannemers.

Artikel 16. Ontbinding

 1. Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven indien de andere Partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.
 2. Het kenbaar maken van wijzigingsvoorstellen danwel andere aanvullingen c.q. wijzigingen welke niet het doel en de aard van de Overeenkomst wijzigen, kunnen nimmer een grond zijn voor ontbinding.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om in geval van ontbinding reeds geleverde diensten of werkzaamheden, voor zover van toepassing, terug te nemen en/of te beëindigen.

Artikel 17. Opzegging

 1. Ieder der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien:
  1. de andere Partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling heeft gevraagd of als surséance van betaling wordt verleend,
  2. ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd of als deze in staat van faillissement is verklaard,
  3. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen,
  4. de beslissende zeggenschap over de onderneming van de andere Partij wijzigt,
  5. ten laste van de andere Partij beslag wordt gelegd of als deze met andere gerechtelijke maatregelen wordt bedreigd.
 2. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 3. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt van rechtswege het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde diensten, programmatuur, websites en dergelijke.
 4. Beide Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op de afloopdatum van het contract te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De beëindiging dient aangetekend schriftelijk te geschieden.

Artikel 18. Exit

 1. Indien de Overeenkomst om welke reden ook (tussentijds) eindigt, levert Opdrachtgever de voor de dienstverlening gebruikte materialen schoon aan Opdrachtnemer op. Opdrachtnemer stelt de (meta)data aan Opdrachtgever ter beschikking. Alle (meta)data dienen voor einde van de Overeenkomst door Opdrachtgever uit de datacentra te zijn verwijderd.
 2. Na einde van de Overeenkomst vernietigt Opdrachtnemer de omgevingen, inclusief (meta)data, waarvan Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt. Opdrachtnemer is dan niet langer in staat om alsnog aan Opdrachtgever (meta)data aan te leveren.
 3. Opdrachtnemer kan desgevraagd Opdrachtgever ondersteunen bij het migreren van (meta)data naar een omgeving van Opdrachtgever of diens nieuwe leverancier. Daarbij hanteert Opdrachtnemer de standaard lijstprijzen zoals die op dat moment gelden.
 4. Partijen treden tijdig in overleg over een transitieplan zodat bij einde van de Overeenkomst de door Opdrachtgever gebruikte materialen schoon aan Opdrachtnemer worden opgeleverd en Opdrachtgever de beschikking heeft over zijn (meta)data. Opdrachtnemer zorgt voor afvoer van haar eigendommen die bij Opdrachtgever staan opgesteld. Opdrachtgever verleent hierbij haar medewerking.

 

 

Artikel 19. Voortdurende verplichtingen

 1. Verplichtingen tussen Partijen over en weer aangegaan, welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van de Overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

 1. Ieder geschil tussen Partijen terzake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Maastricht. Van deze bevoegdheid maken Partijen niet eerder gebruik, dan nadat een minnelijke regeling op directieniveau van Partijen onmogelijk is gebleken, één en ander onverminderd de bevoegdheid van ieder der partijen om een voorlopige voorziening in kort geding te verzoeken.
 2. Een geschil is aanwezig indien één der Partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt.
 3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht waaronder het Weens Koopverdrag.

 

Artikel 21. Slotbepalingen

 1. Partijen verklaren zich bereid gedurende de looptijd van de Overeenkomst zomede binnen één jaar daarna, elkaars medewerkers, die nauw betrokken zijn of waren bij het verrichten van diensten uit hoofde van deze overeenkomst niet in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken, zonder overleg met de andere Partij.
 2. Beide partijen wijzen een contactpersoon en een vervangend contactpersoon aan, die de contacten over de wijze van uitvoering van de Overeenkomst onderhouden. Tenzij door de ene Partij uitdrukkelijk schriftelijk aan de andere partij van het tegendeel mededeling wordt gedaan, zijn deze contactpersonen bevoegd de Partij die hen heeft aangewezen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te vertegenwoordigen en te binden.
dustin-logo-kl
U wordt binnen 10 seconden doorverwezen naar dustin.nl